Thẻ lưu trữ: polypropylene

Màng polypropylene

Những bộ phim có sẵn trong tất cả các sửa đổi, bao gồm cả in ấn và sản xuất túi :  – minh bạch  – ngọc trai và trắng  – kim– sửa đổi (corona cho in ấn, véc ni, glidants, vv)  – không được điều trị Các thông số chính: chiều rộng 40 – 1.600 mm độ […]